Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

CƠ C​ẤU TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc

1.Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Sinh ngày: 15/08/1968
Quê quán: Tam Dương -Vĩnh Phúc
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành  Kế toán 
Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính
ĐTDĐ: 02613 581 999
Mail: nghianv.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ cụ thể:

 + Giám đốc là Chủ tài khoản, chịu trách quản lý toàn diện về các hoạt động của đơn vị. 
 + Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của đơn vị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do UBND tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị. 
 + Phụ trách chỉ đạo, điều hành phòng Hành chính - Kế toán và phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
 + Quyết định các lĩnh vực: Công tác cán bộ, viên chức, người lao động, công tác thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức danh Giám đốc quản lý dự án, Giám sát trưởng, Trưởng, Phó Trưởng phòng, nhân viên và các chức danh khác trong đơn vị. Đề bạt, trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh Lãnh đạo đơn vị theo thẩm quyền.
 + Quyết định việc lập kế hoạch đầu tư dự án (Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán. Ký và ủy quyền cho các Phó Giám đốc ký các văn bản trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các công trình, dự án, công việc liên quan đến đơn vị.
+ Chỉ đạo việc thương thảo, ký kết các hợp đồng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của đơn vị.
+ Quyết định chế độ tài chính: Tiếp nhận, giải ngân nguồn vốn đầu tư được giao theo tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định.
+ Chỉ đạo việc thực hiện công tác báo cáo tổng hợp và các văn bản hành chính khác liên quan gửi các cơ quan chức năng.
 + Chỉ đạo, điều hành công tác nhận ủy thác quản lý dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

2. Các Phó Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn  Văn Xuân
Sinh ngày: 01/02/1976
Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị
ĐTDĐ: 02613 581 999
Mail:  xuannv.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn.

 

* Phân công nhiệm vụ cụ thể:

+ Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền chủ tài khoản đối với các dự án được giao quản lý, điều hành (nếu có).
+ Chỉ đạo công tác văn phòng cụ thể: Cấp nhiên liệu xe ô tô, kế hoạch công tác, đề xuất công tác.
 + Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành phòng Kỹ thuật Xây dựng công trình Thủy lợi.
 + Chỉ đạo thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng, đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo quy định đối với các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư được Giám đốc giao phụ trách.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Ban.

Họ và tên: Phan Vận
Sinh ngày: 10/8/1982
Quê quán: Mộ Đức  - Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư Thủy nông - Cải tạo đất.
Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.
ĐTDĐ: 02613 581 999
Mail: vanp.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ cụ thể:

+ Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền chủ tài khoản đối với các dự án được giao quản lý, điều hành (nếu có).
+ Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành phòng Kỹ thuật Xây dựng công trình Hạ tầng nông nghiệp.
+ Chỉ đạo thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng, đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo quy định đối với các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư được Giám đốc giao phụ trách.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Ban.

II. Danh sách cán bộ công chức, viên chức của Ban.

Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
Sinh ngày: 14/09/1975
Quê quán: Hải Hậu – Nam Định.
Chức vụ:  Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại; Cử nhân Kế toán.
Trình độ chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính
ĐTDĐ: 02613 581 999
Mail: hungnq.bqldadtxdcctnnptnt@daknong.gov.vn