Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 01 năm 2019 (tính đến ngày 22/01/2019)
cms-publish-date 04/02/2019 | 01:33  | cms-view-count: 13820

1. Kết quả đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trong tháng 01/2019 (tính đến ngày 22/01/2019)

Trong tháng 01/2019, 22/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 217 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Số đơn vị không đăng tải 5 đơn vị.

Các đơn vị có lượt thông tin đăng tải nhiều nhất là UBND các huyện: Krông Nô (59 lượt); Đắk Mil (39 lượt); Cư Jút (26 lượt); Đắk Song (20 lượt). Các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ 1- 9 lượt.

2. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định

2.1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh, Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các văn bản thông báo, kết luận về TCD, giải quyết đơn thư, khiếu nại, cùng các quy định liên quan.

2.2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

Đến nay, tình hình đăng tải thông tin TCD của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

6/18 đơn vị đã tạo đủ 5 mục tin theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

12/18 đơn vị tạo các mục tin chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh

18/18 đơn vị đã đăng tải Lịch tiếp công dân.

18/18 đơn vị đã đăng tải Quy chế hoặc Nội quy tiếp công dân.

16/18 đơn vị đã tạo mục tin và đăng tải tình hình TCD và Giải quyết đơn thư, Kết quả xử lý đơn thư. Trong đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tạo mục tin riêng: Quy định chung về TCD và Giải quyết đơn thư, Kết luận TCD.

- Sở Giao thông, Vận tải và Sở Văn hóa TTDL chưa tạo mục tin riêng: Tình hình TCD và Giải quyết đơn thư.

- 8 đơn vị chưa tạo chuyên mục Kết luận TCD: Sở Nội vụ, Sở NNPTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính.

Các trang TTĐT của các Sở, ngành thực hiện và duy trì tốt việc công khai các thông tin về theo yêu cầu và bố trí các nội dung rõ ràng gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa thực hiện tạo một banner liên kết đến trang thành phần, tạo trang thành phần TCD, tạo các mục tin TCD trên trang thành phần để đăng tải 5 mục tin chính  theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

2.3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về TCD và giải quyết đơn thư trên trang TTĐT của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau:

Thông tin về tiếp dân của cấp huyện

Tình hình tạo lập trang thành phần và các mục tin: Huyện đã tạo lập trang thành phần và đầy đủ 5 mục tin, UBND huyện Krông Nô. 6 huyện thiếu một mục tin Kết luận TCD, 5 UBND huyện: Đắk Mil, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Rlấp,Cư Jút và UBND thị xã Gia Nghĩa. Huyện Đắk Glong chỉ mới tạo banner link đến lịch TCD huyện. Huyện Tuy Đức, Cư Jút chưa tạo trang thành phần riêng, các mục tin trên trang thành phần theo hướng dẫn tạiCông văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

8/8 đơn vị đã đăng tải các nhóm thông tin gồm: Lịch TCD, Quy chế/Nội quy TCD và Kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện. Huyện Đắk Glong đăng tải các Thông báo, giấy mời các buổi TCD, tình hình TCD, xử lý đơn thư trên mục Thông báo của trang thông tin huyện.

Thông tin về tiếp dân của cấp xã

Huyện Krông Nô tạo lập đầy đủ 5 mục tin và đăng tải đầy đủ thông tin TCD của các đơn vị cấp xã.

Các UBND Huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức chưa tạo trang thành phần và các mục tin riêng TCD theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh cho từng đơn vị cấp xã.

Xem chi tiết tại đây