Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 02 năm 2019 (tính đến ngày 19/02/2019)
cms-publish-date 04/03/2019 | 02:48  | cms-view-count: 12137

1. Kết quả đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trong tháng 02/2019 (tính đến ngày 19/02/2019)

Trong tháng 02/2019, 4/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 29 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó có 21 website của các đơn vị còn lại không hoạt động.

Các đơn vị có lượt thông tin đăng tải nhiều nhất là UBND huyện Đắk Song (22 lượt). Các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ 2- 3 lượt.

Các đơn vị không đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại: Sở Ngoại vụ, Ban dân tộc.

2. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định

2.1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh, Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các văn bản thông báo, kết luận về TCD, giải quyết đơn thư, khiếu nại, cùng các quy định liên quan.

 2.2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

Đến nay, tình hình đăng tải thông tin TCD của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

2/18 đơn vị đã tạo đủ 5 mục tin theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh gồm: Sở Ngoại vụ và Ban dân tộc.

2/18 đơn vị tạo các mục tin chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

4/18 đơn vị đã đăng tải Lịch tiếp công dân.

4/18 đơn vị đã đăng tải Quy chế hoặc Nội quy tiếp công dân.

14/18 đơn vị còn lại website không hoạt động nên không thể thống kê tình hình tạo lập và đăng tải thông tin tiếp công dân theo quy định.

2.3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về TCD và giải quyết đơn thư trên trang TTĐT của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau:

Thông tin về tiếp dân của cấp huyện

Tình hình tạo lập trang thành phần và các mục tin: Website của 7 huyện không hoạt động nên không thể thống kê, website huyện Đắk Song chưa tạo chuyên trang tiếp công dân với các chuyên mục theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

Huyện Đắk Song đã đăng tải các nhóm thông tin gồm: Lịch TCD, Quy chế/Nội quy TCD, Tiếp công dân huyện và Kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện.

Thông tin về tiếp dân của cấp xã

Huyện Đắk Song chưa tạo các mục tin tiếp công dân cấp xã theo hương hướng dẫn Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. Website của 7 huyện còn lại không hoạt động vì vậy không thể thống kê tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân cấp xã.

Xem chi tiết tại đây

Thông tin từ các huyện, thị xã