Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cổng/trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong 3 tháng đầu năm (tính đến ngày 18/3/2019)
cms-publish-date 01/04/2019 | 02:05  | cms-view-count: 3080

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư  trên các cổng/ trang thông tin điện tử trong 3 tháng đầu năm 2019 (số liệu tính đến ngày 18/3/2019) như sau:

1. Kết quả đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trong 3 tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, 23/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 290 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong tháng 2 đến nay, 20 đơn vị không đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư (Website 20 đơn vị không hoạt động).

Các đơn vị có lượt thông tin đăng tải nhiều nhất là UBND các huyện: Đắk Song (66 lượt), Krông Nô (59 lượt); Đắk Mil (39 lượt); Cư Jút (26 lượt). Các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  2 - 10 lượt.

Có 4 đơn vị không đăng tải thông tin tiếp công dân và xử lý đơn thư trong 3 tháng đầu năm, như: Sở Công thương (0 lượt); Sở Y tế (0 lượt); Sở Thông tin và Truyền thông (0 lượt); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (0 lượt).

2. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định

2.1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các báo cáo, thông báo, kết luận TCD của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; cùng các quy định liên quan.

 2.2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

Đến nay, đã có 5/18 Sở, Ban, ngành có đăng tải 4 nhóm thông tin gồm Lịch TCD, Quy chế/ Nội quy TCD, Kết quả TCD, Kết quả trả lời đơn thư. Các đơn vị chưa đăng tải thông tin ở mục tin Kết luận TCD.

Trang thông tin của 13 Sở, ngành không đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư từ giữa tháng 2/2019 đến nay, gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở NN & PTNT, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính.

Các đơn vị đã tạo lập chuyên mục tiếp công dân và xử lý đơn thư đầy đủ: Sở Ngoại vụ và Ban dân tộc.

Các đơn vị còn chưa tạo lập chuyên mục tiếp công dân và xử lý đơn thư theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

2.3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về TCD và giải quyết đơn thư trên trang TTĐT của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau:

Thông tin về tiếp dân của cấp huyện

Đến nay chỉ có UBND huyện Đắk Song đăng tải các nhóm thông tin gồm: Lịch TCD, Quy chế/Nội quy TCD, tỉnh hình TCD huyện và Kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện; thiếu mục tin Kết luận TCD cấp huyện. Các huyện, thị xã còn lại website không hoạt động nên không thống kê được.

Thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư tạo lập trên trang thông tin huyện Đắk Song vẫn chưa khoa học, chưa theo hướng dẫn tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

Thông tin về tiếp dân của cấp xã

Đến nay, huyện Đắk Song đã đăng tải lịch TCD, Quy chế TCD, tình hình TCD, kết quả giải quyết đơn thư các xã và thị trấn. Huyện chưa tạo mục tin Kết luận TCD cấp xã để đăng tải thông tin.

Chuyên mục tiếp công dân và giải quyết đơn thư cấp xã gộp chung nhiều xã, việc đăng tải, tạo lập các mục tin để đăng thông tin chưa khoa học.

Đối với các đơn vị cấp xã của các huyện, thị xã còn lại do website huyện, thị xã không hoạt động nên không thể thống kê.

Xem chi tiết tại đây