Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cổng/trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 4 năm 2019 (tính đến ngày 22/4/2019)
cms-publish-date 20/05/2019 | 10:16  | cms-view-count: 2101

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư  trên các cổng/ trang thông tin điện tử trong tháng 4 năm 2019 (số liệu tính đến ngày 22/4/2019) như sau:

1. Kết quả đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trong tháng 4

Trong tháng 4/2019, 09/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và 06 Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ; Ban dân tộc và huyện Đắk Song) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 45 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong tháng 4, 18 đơn vị không đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư (trong đó có Website của 7 đơn vị không hoạt động, gồm các Sở: Công thương, Tư pháp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng; các huyện: Đắk Mil, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa).

Các đơn vị có lượt thông tin đăng tải nhiều nhất là UBND huyện Đắk Song (22 lượt), Sở Giáo dục và Đào tạo (11 lượt); Các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  1 - 3 lượt.

Có 2 đơn vị không đăng tải thông tin tiếp công dân và xử lý đơn thư trong  tháng 4, như: Sở Giao thông Vận tải và huyện Tuy Đức.

2. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định

2.1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các báo cáo, thông báo, kết luận TCD của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; cùng các quy định liên quan.

 2.2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

Trong tháng 4/2019:

- Có 7/18 Sở, Ban, ngành đăng tải thông tin tiếp công dân và xử lý đơn thư trong tháng, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo (11 lượt), Sở Kế hoạch và Đầu tư (3 lượt), các Sở: Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ (2 lượt), Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Ban dân tộc (1 lượt).

- Có 4/18 Sở, Ban, ngành tạo đầy đủ 5 nhóm tin theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và Ban dân tộc; 2 Sở tạo 4 nhóm tin ( thiếu nhóm tin Kết luận TCD), gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải thiếu 2 nhóm tin: Kết luận TCD, Kết quả xử lý đơn thư.

- Có 5/18 đơn vị (Gồm: Ban dân tộc, Sở LĐTBXH, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo) đăng tải các thông tin: Quy định về TCD và Giải quyết đơn thư, Lịch TCD, Tình hình TCD và Giải quyết đơn thư.

2.3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về TCD và giải quyết đơn thư trên trang TTĐT của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau:

Thông tin về tiếp dân của cấp huyện

Trong tháng 4/2019 chỉ có UBND huyện Đắk Song tạo đủ 5 nhóm thông tin gồm: Lịch TCD, Quy chế/Nội quy TCD, tỉnh hình TCD huyện, Kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện và Kết luận TCD cấp huyện và đăng tải thường xuyên thông tin tiếp công dân trên trang thông tin điện tử huyện; huyện Tuy Đức đã tạo, đăng tải thông tin ở 3 mục tin (Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo) việc tạo lập banner link đến chuyên trang tiếp công dân và các mục tin tiếp công dân vẫn chưa đúng theo hướng dẫn. 6 huyện còn lại có 3 huyện website vẫn chưa hoạt động, huyện: Đắk Mil, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa; 3 huyện còn lại mục tin tiếp công dân vẫn chưa hoạt động theo quy định.

Thông tin về tiếp dân của cấp xã

Đến nay, huyện Đắk Song đã tạo lập đủ 5 mục tin cho các đơn vị cấp xã và đăng tải lịch TCD, Quy chế TCD, tình hình TCD, kết quả giải quyết đơn thư các xã và thị trấn. Huyện Tuy Đức đăng tải và tạo lập 3 mục tin tiếp công dân cấp xã (Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo), huyện còn gộp chung mục tin tiếp công dân cấp huyện và cấp xã.

Đối với các đơn vị cấp xã của các huyện, thị xã còn lại do website huyện, thị xã không hoạt động; chuyên mục Tiếp công dân và giải quyết đơn thư không hoạt động nên không thể thống kê.

Xem chi tiết tại đây.