Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã 6 tháng đầu năm 2019
cms-publish-date 21/06/2019 | 03:17  | cms-view-count: 4432

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2019 (số liệu tính đến ngày 18/6/2019) như sau:

1. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 27/27 đơn vị (gồm Cổng thông tin điện tử  tỉnh và các trang thông tin điện tử các đơn vị) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 725 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã đã quan tâm, tuyên truyền các thông tin về tiếp công dân và xử lý đơn thư tại đơn vị hàng tháng lên trang thông tin điện tử (TTĐT). Đa số các đơn vị đã xây dựng chuyên mục và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019.

Các trang TTĐT của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã không hoạt động liên tục từ giữa tháng 2/2019 đến nay. Theo báo cáo từ các đơn vị, đến nay, dù trang TTĐT đã hoạt động trở lại nhưng không còn dữ liệu. Chức năng biên tập, đăng tin bài trên các trang TTĐT này hiện tại còn phức tạp, do đó ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, công khai thông tin của các đơn vị.

Việc kiểm tra, đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh dựa trên số liệu cung cấp từ báo cáo của các đơn vị, đồng thời, kiểm tra thực tế trên các trang TTĐT.

2. Kết quả đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trong 6 tháng đầu năm

Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các báo cáo, thông báo, kết luận TCD của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; cùng các quy định liên quan.

Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành

Đến nay, đã có 15/18 sở, ban, ngành đã tạo đủ 5 nhóm tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch TCD, Quy chế/ Nội quy TCD, Kết quả TCD, Kết quả trả lời đơn thư. 3 đơn vị còn lại gồm các Sở: Tư pháp, Công Thương, Tài chính đã tạo 4 mục tin còn thiếu mục tin "Kết luận TCD".

Các đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải được 213 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (31 lượt), Thanh tra tỉnh (28 lượt), Sở Nội vụ (25 lượt), Sở Kế hoạch và Đầu tư (17 lượt) các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  2-13 lượt.

Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Các đơn vị cấp huyện đã đăng tải được 512 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó, huyện Đắk Mil (225 lượt), Đắk Song (127 lượt), Krông Nô (72 lượt), Cư Jút (đều 31 lượt), Đắk Rlấp (22 lượt), các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  8-16 lượt.

Thông tin về tiếp công dân của cấp huyện

Đến nay chỉ có UBND huyện Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô, Đắk Rlấp tạo đầy đủ 5  mục tin tiếp công dân; huyện Đắk Glong còn thiếu mục tin Kết luận TCD; huyện Tuy Đức tạo 3 mục tin tiếp công dân: Quy định về TCD, Lịch TCD, Tình hình TCD; thị xã Gia Nghĩa chuyên trang tiếp công dân vẫn chưa được khắc phục.

Thông tin về tiếp công dân của cấp xã

Huyện Đắk Song, Đắk Mil đã tạo đầy đủ 5 mục tin tiếp công dân cấp xã, đăng tải lịch TCD, Quy chế TCD, tình hình TCD, kết quả giải quyết đơn thư các xã và thị trấn. Các huyện và thị xã còn lại chuyên trang tiếp công dân chưa được khôi phục mục tin tiếp công dân cấp xã.

Xem chi tiết tại đây!