Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tháng 7/2019
cms-publish-date 29/07/2019 | 02:52  | cms-view-count: 2064

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư  trên các cổng/ trang thông tin điện tử tháng 7 năm 2019 (số liệu tính đến ngày 18/7/2019) như sau:

1. Đánh giá chung:

Trong tháng 7, 23/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 170 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Trong tháng các đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải được 44 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó Sở Công thương (8 lượt), Sở Nội vụ và Sở NN&PTNT (5 lượt), Sở Giáo dục và Đào tạo (4 lượt),  các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ 1- 3 lượt, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp không đăng tải thông tin TCD. (Theo báo cáo của Sở Tư pháp thì hiện nay Trang thông tin điện tử của Sở không thể truy cập được do lỗi máy chủ (tại Trung tâm CNTT)…).

Trong  tháng các đơn vị cấp huyện đã đăng tải được 126 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó huyện Đắk Mil (57 lượt), Krông Nô (20 lượt), Cư Jút (19 lượt), Đắk Rlấp (11 lượt), Tuy Đức (9 lượt), Đắk Song (7 lượt), Đắk Glong (3 lượt). (trang thông tin thị xã Gia Nghĩa chuyên trang tiếp công dân chưa hoạt động).

Các sở, ban, ngành và các huyện đã quan tâm, tuyên truyền các thông tin về tiếp công dân và xử lý đơn thư tại đơn vị trong tháng lên trang thông tin điện tử. Đa số các đơn vị đã xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Tuy nhiên dữ liệu tiếp công dân của các đơn vị cấp  cấp xã vẫn chưa cập nhật đầy đủ.

2. Kết quả đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trong tháng 7

Cổng thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các báo cáo, thông báo, kết luận TCD của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; cùng các quy định liên quan.

 Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

Đến nay, đã có 17/18 sở, ban, ngành đã tạo đủ 5 mục tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch TCD, Quy chế/ Nội quy TCD, Kết quả TCD, Kết quả trả lời đơn thư.

Các đơn vị cấp tỉnh báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 7/2019: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục Đào tạo.

Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về TCD và giải quyết đơn thư trên trang TTĐT của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau:

Thông tin về tiếp dân của cấp huyện

Đến nay UBND các huyện đã tạo đầy đủ 5 mục tin tiếp công dân. 2 UBND huyện đã báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 7/2019, huyện: Đắk Song, Krông Nô.

Thông tin về tiếp dân của cấp xã

Đến nay, các huyện đã tạo đầy đủ 5 mục tin tiếp công dân cấp xã, đăng tải lịch TCD, Quy chế TCD, tình hình TCD, kết quả giải quyết đơn thư các xã và thị trấn. Việc đăng tải thông tin tiếp công dân của cấp xã vẫn chưa đầy đủ.

Xem chi tiết tại đây.