Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tháng 8/2019
cms-publish-date 28/08/2019 | 10:17  | cms-view-count: 3433

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư  trên các cổng/ trang thông tin điện tử tháng 8 năm 2019 (số liệu tính đến ngày 18/8/2019) như sau:

1. Đánh giá chung
Trong tháng 8, 21/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 168 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại.
Các đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải được 41 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, gồm: Thanh tra tỉnh (10 lượt); Sở Giao thông Vận tải (4 lượt); Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở GD&ĐT, Sở VHTT&DL đều đăng tải được 3 lượt;  các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ 1-2 lượt; Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Thông tin & truyền thông, Sở Tài chính không đăng tải thông tin TCD. So với tháng 7, các đơn vị cấp tỉnh đăng tải giảm 3 lượt. (Theo báo cáo của Sở Tư pháp thì hiện nay Trang thông tin điện tử của Sở không thể truy cập được do lỗi máy chủ tại Trung tâm CNTT…).
Các đơn vị cấp huyện đã đăng tải được 127 lượt thông tin về TCD và giải quyết đơn thư, khiếu nại, gồm: Huyện Đắk Mil (56 lượt), Cư Jút (20 lượt), Đắk Song (14 lượt), Đắk Glong (12 lượt), thị xã Gia Nghĩa (10 lượt), Đắk R'lấp (7 lượt), Tuy Đức và Krông Nô đều 4 lượt. So với tháng 7, các đơn vị cấp huyện đăng tải tăng 1 lượt.
Đa số các đơn vị đã xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Tuy nhiên, dữ liệu tiếp công dân của các đơn vị cấp xã vẫn chưa cập nhật đầy đủ.
2. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin
Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về TCD theo quy định, bao gồm: Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các báo cáo, thông báo, kết luận TCD của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về TCD và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; cùng các quy định liên quan.
 Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành
16/17 sở, ban, ngành đã tạo đủ 5 mục tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch TCD, Quy chế/ Nội quy TCD, Kết quả TCD, Kết quả trả lời đơn thư. 
Các đơn vị cấp tỉnh gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 8/2019 gồm các Sở: Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nội vụ; Thanh tra tỉnh.
Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã
Thông tin về tiếp dân của cấp huyện
Đến nay, UBND các huyện đã tạo đầy đủ 5 mục tin tiếp công dân. 
Tháng 8/2019, chỉ có UBND huyện Đắk Song gửi báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân.
Thông tin về tiếp dân của cấp xã
7/8 huyện đã tạo đầy đủ 5 mục tin tiếp công dân cấp xã, đăng tải lịch TCD, Quy chế TCD, tình hình TCD, kết quả giải quyết đơn thư các xã và thị trấn. Việc đăng tải thông tin tiếp công dân của cấp xã vẫn chưa đầy đủ.

Xem chi tiết tại đây.

AD

Thông tin từ các huyện, thị xã