Báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong 9 tháng đầu năm 2019
cms-publish-date 03/10/2019 | 03:43  | cms-view-count: 10369

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử trong 9 tháng đầu năm 2019 (số liệu tính đến ngày 18/9/2019) như sau:
1. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định
Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Trong 9 tháng đầu năm Cổng thông tin điện tử đã đăng tải 21 thông tin về tiếp công dân của UBND tỉnh, bao gồm: Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi tiếp công dân; Các báo cáo, thông báo, kết luận tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các cấp...
 Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành
Đến nay, đã có 16/17 Sở, Ban, ngành đã tạo đủ 5 mục tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch tiếp công dân, Quy chế/ Nội quy tiếp công dân, Kết quả tiếp công dân, Kết quả trả lời đơn thư. Sở Tư pháp còn thiếu mục tin "Kết luận tiếp công dân".
Các đơn vị cấp tỉnh gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân 9 tháng đầu năm, gồm Thanh tra tỉnh và các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Xây dựng.
Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã
Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau: 
Thông tin về tiếp dân của cấp huyện: Đến nay UBND các huyện, thị xã tạo đầy đủ chuyên trang tiếp công dân; đăng tải định kỳ thông tin tiếp công dân trên trang thông tin điện tử.
Thông tin về tiếp dân của cấp xã: UBND các huyện, thị xã đã tạo chuyên trang tiếp công dân cấp xã; việc đăng tải thông tin tiếp công dân cấp xã trên trang thông tin điện tử UBND các huyện thường xuyên: Đắk Mil, Đắk Song; các huyện, thị xã còn lại đăng tải các mục tin tiếp công dân cấp xã còn ít, có nhiều xã lịch tiếp công dân, quy định tiếp công dân còn thiếu…
2. Đánh giá chung
Trong 9 tháng đầu năm, 26/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 1200 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (riêng tháng 9/2019 đăng tải được 233 lượt thông tin).
Các đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 371 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó Thanh tra tỉnh (49 lượt); các Sở: Giáo dục và Đào tạo (47 lượt); Nội vụ (35 lượt); Tài chính (25 lượt); Sở Kế hoạch và Đầu tư (21 lượt); Lao động, Thương binh và Xã hội (20 lượt); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương (đều 18 lượt); các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  9- 15 lượt.
Các đơn vị cấp huyện đã đăng tải 829 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó huyện Đắk Mil (308 lượt); Đắk Song (166 lượt); Krông Nô (112 lượt); Cư Jút (đều 31 lượt); Đắk Rlấp (61 lượt); Đắk Glong (41 lượt); thị xã Gia Nghĩa (29 lượt) và Tuy Đức (26 lượt).
Ưu điểm: Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã đã đăng tải các thông tin về tiếp công dân và xử lý đơn thư tại đơn vị định kỳ lên trang thông tin điện tử. Đa số các đơn vị đã xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. 
Tồn tại: Một số trang thông tin khi mở tin tức tiếp công dân không được, báo lỗi, dữ liệu tiếp công dân trên trang thông tin điện tử các đơn vị chỉ có thông tin tiếp công dân năm 2019; Việc đăng tải thông tin tiếp công dân cấp xã vẫn còn ít, nhiều đơn vị cấp xã thông tin tiếp công dân định kì không đăng tải.

Xem chi tiết tại đây.

AD