Báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 10 năm 2019
cms-publish-date 06/11/2019 | 09:37  | cms-view-count: 1248

     Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử tháng 10/2019 (số liệu tính đến ngày 18/10/2019) như sau:
     1. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định
     Cổng Thông tin điện tử tỉnh
     Trong tháng Cổng thông tin điện tử đã đăng tải 03 thông tin về tiếp công dân của UBND tỉnh, bao gồm: Lịch tiếp công dân định kỳ; Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri.
     Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành
     Đến nay, đã có 17/17 sở, ban, ngành đã tạo đủ 5 mục tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch tiếp công dân, Quy chế/ Nội quy tiếp công dân, thông tin tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị.
     Các đơn vị cấp tỉnh gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 10/2019, gồm Thanh tra tỉnh và các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Lao động Thương binh và Xã hội.
     Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã
     Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau: 
     Thông tin về tiếp dân của cấp huyện
     Đến nay UBND các huyện, thị xã tạo đầy đủ chuyên trang tiếp công dân; đăng tải định kỳ thông tin tiếp công dân trên trang thông tin điện tử.
Các đơn vị cấp huyện gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 10/2019, gồm UBND huyện: Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa.
     Thông tin về tiếp dân của cấp xã
     Đến nay, UBND các huyện, thị xã đã tạo đầy đủ chuyên trang tiếp công dân cấp xã; việc đăng tải thông tin tiếp công dân cấp xã trên trang thông tin điện tử UBND các huyện thường xuyên: Đắk Mil, Đắk Song; các huyện, thị xã còn lại đăng tải các mục tin tiếp công dân cấp xã còn ít(Phụ lục chi tiết đính kèm).
     2. Đánh giá chung:
     Trong tháng 10, 26/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 161 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại.
     Các đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 40 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó, các Sở: Giáo dục & đào tạo, Khoa học & Công nghệ và Sở VHTTDL đều đăng tải 4 lượt; Thanh tra tỉnh và các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải và Nội vụ đăng tải 3 lượt; các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  1- 2; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban dân tộc không đăng tải.
     Các đơn vị cấp huyện đã đăng tải 121 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó huyện Cư Jút (đều 34 lượt); Đắk Song (20 lượt); Đắk Rlấp và Đắk Mil đều 18 lượt; Tuy Đức (10 lượt); thị xã Gia Nghĩa (9 lượt); Đắk Glong (7 lượt); Krông Nô (05 lượt).
     Ưu điểm: Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải đầy đủ lịch , nội quy/quy định tiếp công dân và thông tin tiếp công dân của cơ quan, đơn vị lên trang thông tin điện tử.
     Tồn tại: Tin tiếp công dân của một số đơn vị đăng tải vẫn bị lỗi không hiển thị, hay lặp lại; Các huyện, thị xã đăng tải thông tin tiếp công dân cấp xã vẫn còn ít, nhiều mục tin tiếp công dân của các xã không có tin tức.

     Xem chi tiết tại đây

AD