Báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 11 năm 2019
cms-publish-date 04/12/2019 | 02:42  | cms-view-count: 1692

     Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử tháng 11/2019 (số liệu tính đến ngày 18/11/2019) như sau:

     1. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định

     Cổng Thông tin điện tử tỉnh

     Trong tháng 11/2019, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải 04 thông tin về tiếp công dân của UBND tỉnh, bao gồm: Lịch tiếp công dân định kỳ; Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri…

     Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

     Đến nay, đã có 15/17 Sở, Ban, ngành đã tạo đủ 5 mục tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch tiếp công dân, Quy chế/ Nội quy tiếp công dân, thông tin tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông không đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 11.

     Các đơn vị cấp tỉnh gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 11/2019, gồm Thanh tra tỉnh và các Sở: Nội vụ; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Lao động Thương binh và Xã hội; Xây dựng.

     Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

     Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau:

     - Đến nay có 5/8 UBND huyện đăng tải định kỳ thông tin tiếp công dân trên trang thông tin điện tử; UBND các huyện không đăng tải thông tin tiếp công dân tháng 11/2019: Krông Nô, Đắk R'lấp, Đắk Glong.

     - UBND các huyện, thị xã đã tạo đầy đủ chuyên trang tiếp công dân cấp xã; việc đăng tải thông tin tiếp công dân cấp xã trên trang thông tin điện tử UBND các huyện thường xuyên: Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút; các huyện, thị xã còn lại đăng tải các mục tin tiếp công dân cấp xã còn ít.

     2. Đánh giá chung:

     - Trong tháng 11, có 26/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 133 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó:

     + Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 42 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (tăng 2 lượt so với tháng 10). Thanh tra tỉnh (10 lượt); Sở Nông nghiệp và PTNT (5 lượt); Sở Tải chính (4 lượt); Sở Giáo dục & đào tạo (3 lượt); các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư và Ban dân tộc  đăng tải được 2 lượt; các Sở: Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TBXH, Giao thông vận tải, Văn hóa TTDL đăng tải 1 lượt.

     + Đơn vị cấp huyện đã đăng tải 91 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (giảm 30 lượt so với tháng 10). Trong đó huyện Đắk Mil (45 lượt); Gia Nghĩa (18 lượt); Đắk Song (13 lượt); Cư Jút (8 lượt); Tuy Đức (7 lượt). Các huyện: Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Rlấp không đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

     - Ưu điểm: Đa số các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện đã quan tâm xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải đầy đủ lịch, nội quy/quy định tiếp công dân và thông tin tiếp công dân của cơ quan, đơn vị lên trang thông tin điện tử; đồng thời gửi báo cáo tiếp công dân hàng tháng theo quy định.

     - Tồn tại: Trong tháng 11/2019 có nhiều đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện không đăng tải thông tin tiếp công dân; một số huyện thông tin tiếp công dân cấp xã đăng tải rất ít. Dữ liệu tiếp công dân của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được phục hồi.

      Xem chi tiết tại đây

AD