Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tháng 12 và năm 2019
cms-publish-date 16/12/2019 | 01:59  | cms-view-count: 2955

Sau khi tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các cổng/trang thông tin điện tử năm 2019 (số liệu tính đến ngày 13/12/2019) như sau:

1. Tình hình đăng tải các nhóm thông tin theo quy định
Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Năm 2019, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải 40 thông tin về tiếp công dân của UBND tỉnh, bao gồm: Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh; Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thông báo/Giấy mời các buổi tiếp công dân; Các báo cáo, thông báo, kết luận tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh; Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại; Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri; Tình hình đăng tải, công khai các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các sở, ban, ngành, UBND các cấp... Trong tháng 12, Cổng thông tin đã đăng tải được 12 thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư.
Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành
Đến nay, đã có 17/17 sở, ban, ngành đã tạo đủ 5 mục tin tiếp công dân và đăng tải: Lịch tiếp công dân, Quy chế/ Nội quy tiếp công dân, Kết quả tiếp công dân, Kết quả trả lời đơn thư. 
Đến ngày 13/12/2019 đã nhận được báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng, gồm Thanh tra tỉnh và các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thông; Công thương; Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh & Xã hội.
Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã
Tình hình đăng tải các nhóm thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã cụ thể như sau: 
- Đến nay UBND các huyện, thị xã tạo đầy đủ chuyên trang tiếp công dân cấp huyện, cấp xã; đăng tải định kỳ thông tin tiếp công dân trên trang thông tin điện tử. Các đơn vị cấp huyện đăng tải thông tin cấp xã ít, gồm 
- Đến ngày 13/12/2019 đã nhận được 2/8 báo cáo của cấp huyện gửi báo cáo đăng tải thông tin tiếp công dân năm, gồm huyện: Đắk Song; Cư Jút.
2. Đánh giá chung:
a) Trong tháng 12/2019
- Trong tháng 12, 26/26 cơ quan, đơn vị đã đăng tải được 208 lượt, cụ thể:
+ Có 15/18 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải được 70 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. 3/18 Sở không đăng tải thông giải quyết đơn thư, khiếu nại tháng 12/2019, gồm Sở: Xây dựng; Y tế; Thông tin & Truyền thông. 
+ Các đơn vị cấp huyện đã đăng tải 138 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. 1/8 huyện (Đắk Song) không đăng tải giải quyết đơn thư, khiếu nại.
b) Năm 2019
- Trong năm, 26/26 cơ quan, đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 1.503 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. So với cùng kì năm 2018 ( với 1.364 lượt), số lượt đăng tải năm 2019 tăng 139 lượt. 
+ Các đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 523 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó Thanh tra tỉnh (73 lượt); các Sở: Giáo dục và Đào tạo (61 lượt); Tài chính (36 lượt); Nội vụ (35 lượt); Giao thông Vận tải (28 lượt); Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (27 lượt); Khoa học & Công nghệ (25 lượt); Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động & Thương binh xã hội (24 lượt); Văn hóa, Thể thao & Du lịch (20 lượt); các đơn vị còn lại có số lượng thông tin đăng tải từ  11đến 18 lượt.
+ Các đơn vị cấp huyện đã đăng tải 980 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó huyện Đắk Mil (405 lượt); Đắk Song (199 lượt); Cư Jút (đều 151 lượt); Krông Nô (132 lượt); Đắk Rlấp (101 lượt); thị xã Gia Nghĩa (85 lượt); Đắk Glong (60 lượt);  và Tuy Đức (46 lượt).
- Ưu điểm: Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã đã đăng tải các thông tin về tiếp công dân và xử lý đơn thư tại đơn vị định kỳ lên trang thông tin điện tử. Các đơn vị đã xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. 
- Tồn tại: Vẫn còn nhiều đơn vị không chú trọng đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại hàng tháng. Một số trang thông tin khi mở tin tức tiếp công dân không được, báo lỗi, lặp lại tin, bài nhiều lần. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa đăng đầy đủ 5 mục tin tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Đặc biệt từ giữa tháng 2/2019 đến đầu tháng 6/2019 trang thông tin điện tử của nhiều sở, ngành không hoạt động, dữ liệu đăng tải các năm chưa được khôi phục, dữ liệu tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhiều cơ quan, đơn vị chỉ có từ tháng 6/2019; Việc đăng tải thông tin tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại cấp xã vẫn còn ít, nhiều đơn vị cấp xã không đăng tải. 

Xem chi tiết tại đây.

AD

 

 

Thông tin từ các huyện, thị xã