Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 01/2020.
cms-publish-date 17/02/2020 | 10:39  | cms-view-count: 2796

Trong tháng 1/2020, có 24/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 201 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 54 lượt, giảm 16 lượt so với tháng 12/2019). Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 147 lượt,  tăng 9 lượt so với tháng 12/2019).

Xem chi tiết tại đây

Thông tin từ các huyện, thị xã