Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 05/2020.
cms-publish-date 01/06/2020 | 09:47  | cms-view-count: 10611

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 05/2020.

Trong tháng 5/2020, có 21/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 127 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 47 lượt, giảm 03 lượt so với tháng 4/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 80 lượt giảm 55 lượt so với tháng 4/2020.

100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố đã quan tâm xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải lịch, nội quy, quy định tiếp công dân và thông tin tiếp công dân của cơ quan, đơn vị lên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tuy nhiên trong tháng một số cơ quan chưa đăng tải đầy đủ thông tin tiếp công dân lên Trang TTĐT và gửi báo cáo tiếp công dân về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Song Nguyên

Thông tin từ các huyện, thị xã