Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6/2020
cms-publish-date 03/07/2020 | 09:52  | cms-view-count: 5845

Trong tháng 6/2020: Tổng số lượt tiếp công dân của Thủ trưởng các sở, ban ngành:01 lượt với 01 người, trong đó: Phó Chánh thanh tra phụ trách tiếp 01 lượt với 01 người (đột xuất).

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp: 40 lượt (trong đó tiếp định kỳ 40 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 65 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân trong tháng 6/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 38/40 lượt tiếp công dân chiếm 92,5% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/40 lượt tiếp công dân chiếm 7,5%.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã