Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6/2020
cms-publish-date 03/07/2020 | 09:52  | cms-view-count: 2680

Trong tháng 6/2020: Tổng số lượt tiếp công dân của Thủ trưởng các sở, ban ngành:01 lượt với 01 người, trong đó: Phó Chánh thanh tra phụ trách tiếp 01 lượt với 01 người (đột xuất).

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp: 40 lượt (trong đó tiếp định kỳ 40 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 65 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân trong tháng 6/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 38/40 lượt tiếp công dân chiếm 92,5% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/40 lượt tiếp công dân chiếm 7,5%.

M.L