Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7/2020
cms-publish-date 27/07/2020 | 09:27  | cms-view-count: 1075

Trong tháng 7/2020, tổng số lượt  tiếp công dân của Thủ trưởng các sở, ban ngành: 01 lượt với 01 người, trong đó: Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (định kỳ). Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tiếp: 34 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 33 lượt, tiếp đột xuất 1 lượt) với 49 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 7/2020, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai với 32/35 lượt, chiếm 91,42 (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/35 lượt, chiếm 8,58.

Xem chi tiết tại đây

M.L