Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7/2020
cms-publish-date 27/07/2020 | 09:27  | cms-view-count: 3323

Trong tháng 7/2020, tổng số lượt  tiếp công dân của Thủ trưởng các sở, ban ngành: 01 lượt với 01 người, trong đó: Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (định kỳ). Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tiếp: 34 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 33 lượt, tiếp đột xuất 1 lượt) với 49 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 7/2020, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai với 32/35 lượt, chiếm 91,42 (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/35 lượt, chiếm 8,58.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã