Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 8/2020
cms-publish-date 28/08/2020 | 08:57  | cms-view-count: 3940

Trong tháng 8 Thủ trưởng các sở, ban ngành:  Tiếp 04 lượt với 04 người, trong đó: Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 03 lượt với 03 người (định kỳ) và Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tiếp 01 lượt với 01 người (định kỳ).  

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tiếp 16 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 16 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 20 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 8/2020, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai 17/20 lượt tiếp công dân chiếm 85% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/20 lượt tiếp công dân chiếm 15%

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã