Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.
cms-publish-date 02/10/2020 | 08:39  | cms-view-count: 2112

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.

Trong tháng 9/2020, có 24/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 154 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó:

Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 65 lượt, tăng 16 lượt so với tháng 8/2020.

Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 114 lượt tăng 9 lượt so với tháng 8/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã đăng tải 1.473 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tăng 273 lượt so với 9 tháng đầu năm 2019.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã