Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 12 và năm 2020
cms-publish-date 23/12/2020 | 09:33  | cms-view-count: 6564

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 12 và năm 2020

- Trong tháng 12/2020, có 21/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 123 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (còn lại 06 đơn vị trang Web không truy cập được) trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 48 lượt, tăng 08 lượt so với tháng 11/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 75 lượt giảm 12 lượt so với tháng 11/2020.

- Trong năm 2020, có 27/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 1.836 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tăng 333 lượt so với năm 2019. Trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 585 lượt, tăng 62 lượt so với năm 2019. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 1.251 lượt tăng 271 lượt so với năm 2019.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã