Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tháng 3 và Quý I/2021
cms-publish-date 26/03/2021 | 09:24  | cms-view-count: 1412

Trong tháng 3/2021, có 20/27 Cổng/Trang TTĐT các đơn vị trên địa bàn tỉnh (05 Trang TTĐT không truy cập được) đăng tải 119 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó:

+ Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 53 lượt, tăng 19 lượt so với tháng 2/2021.

+ Đơn vị cấp huyện đã đăng tải 66 lượt, giảm 9 lượt so với tháng 2/2021.

Trong Quý I/2020, Cổng TTĐT tỉnh và các Trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã đăng tải 365 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, giảm 78 lượt so với cùng kỳ năm 2020.

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đăng tải thông tin tiếp công dân và xử lý đơn thư trên trang TTĐT của đơn vị. Gửi báo cáo kết quả việc đăng tải tiếp công dân và xử lý đơn thư trên trang TTĐT của đơn vị về Văn phòng UBND tỉnh theo định kỳ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định .

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã