Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 7/2021, như sau:

cms-publish-date 29/07/2021 | 04:07 PM  | cms-view-count: 124
Trong tháng 7, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp lượt (tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 6/2021

cms-publish-date 22/06/2021 | 03:41 PM  | cms-view-count: 2954
Trong tháng 6, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 2 lượt (tiếp định kỳ 2 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 15 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân trong...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021

cms-publish-date 07/06/2021 | 03:41 PM  | cms-view-count: 3639
Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021 Tổng số lượt tiếp 16 lượt (tiếp định kỳ 14...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2021

cms-publish-date 17/05/2021 | 09:56 AM  | cms-view-count: 9529
Trong tháng 4/2021, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp 30 lượt (tiếp định kỳ 30 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 67 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 03/2021

cms-publish-date 26/03/2021 | 09:28 AM  | cms-view-count: 4859
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2853/UBND-TD ngày 16/6/2016, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 10:13 AM  | cms-view-count: 6209
Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2020, như sau: Trong tháng 2/2021, lãnh đạo UBND các...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 10:11 AM  | cms-view-count: 6105
Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2020 như sau: Trong tháng 01/2021, lãnh đạo UBND các huyện,...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 12/2020

cms-publish-date 20/01/2021 | 10:06 AM  | cms-view-count: 6081
Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 12/2020 như sau: Tổng số lượt tiếp: 18 lượt (trong đó: tiếp...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 11/2020

cms-publish-date 26/11/2020 | 02:11 PM  | cms-view-count: 7014
Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 11/2020 như sau: 1. Chủ tịch UBND tỉnh: ...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2020.

cms-publish-date 23/10/2020 | 09:45 AM  | cms-view-count: 23616
Trong tháng 10/2020, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 01 lượt với 01 người. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tổng số lượt tiếp: 25 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 24 lượt, tiếp đột xuất 01 lượt)...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 9/2020

cms-publish-date 02/10/2020 | 08:43 AM  | cms-view-count: 6210
Trong tháng 9/2020: Thủ trưởng các sở, ban ngành tiếp 01 lượt với 01 người;  Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tổng số lượt tiếp: 20 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 20 lượt, tiếp đột xuất 0...

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7 năm 2020

cms-publish-date 27/07/2020 | 09:40 AM  | cms-view-count: 8901
Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7 năm 2020 Trong tháng 7/2020,...

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

cms-publish-date 03/07/2020 | 10:00 AM  | cms-view-count: 10779
Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 ...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 5/2020

cms-publish-date 01/06/2020 | 09:58 AM  | cms-view-count: 7805
Trong tháng 5/2020, tổng số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: 29 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 02 lượt)...

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 05/2020.

cms-publish-date 01/06/2020 | 09:47 AM  | cms-view-count: 10603
Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 05/2020. Trong tháng 5/2020,...

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 04/2020

cms-publish-date 24/04/2020 | 02:51 PM  | cms-view-count: 8995
  Trong thánh 4/2020, tổng số lượt tiếp công dân là của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,  Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố là 3 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 3 lượt,...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 03/2020

cms-publish-date 07/04/2020 | 10:32 AM  | cms-view-count: 6202
  Trong thánh 3/2020, tổng số lượt tiếp công dân là của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố là 44 lượt. Trong đó, tổng lượt tiếp công dân...

Tình hình tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 2/2020

cms-publish-date 20/02/2020 | 09:10 AM  | cms-view-count: 6430
Tổng Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 2/2020 là 03 lượt (03 định kỳ) với 15 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong...

Tình hình tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 1/2020

cms-publish-date 19/01/2020 | 09:02 AM  | cms-view-count: 5492
Tổng Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 1/2020 là 49 lượt (48 định kỳ, 01 đột xuất) với 68 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,...

Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 12/2019

cms-publish-date 01/01/2020 | 05:02 PM  | cms-view-count: 6859
      Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 12 là 40 lượt (39 định kỳ, 01 đột xuất) với 53...

Thông tin từ các huyện, thị xã