Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 9/2022

cms-publish-date 25/09/2022 | 09:48 PM  | cms-view-count: 4055
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các SS, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 9/2022, như sau: Trong...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 8/2022.

cms-publish-date 31/08/2022 | 03:03 PM  | cms-view-count: 2416
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 8/2022, như sau: ...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 7/2022

cms-publish-date 21/07/2022 | 02:30 PM  | cms-view-count: 2790
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 7/2022, như sau: ...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 6/2022

cms-publish-date 23/06/2022 | 09:53 AM  | cms-view-count: 1921
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 6/2022, như sau: Trong tháng 6/2022, Chủ tịch...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 5/2022.

cms-publish-date 30/05/2022 | 03:08 PM  | cms-view-count: 2876
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 5/2022, như sau: Trong tháng 5/2022, Chủ tịch...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2022

cms-publish-date 25/04/2022 | 10:33 AM  | cms-view-count: 2859
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2022, như sau: Trong...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 03/2022

cms-publish-date 29/03/2022 | 04:06 PM  | cms-view-count: 2205
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 03/2022. Trong tháng...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2022

cms-publish-date 29/03/2022 | 04:06 PM  | cms-view-count: 2027
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2022, như sau: Trong...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2022

cms-publish-date 18/02/2022 | 10:43 AM  | cms-view-count: 3111
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2022, cụ thể như sau: ...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 12/2021

cms-publish-date 18/02/2022 | 10:39 AM  | cms-view-count: 2342
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2853/UBND-TD ngày 16/6/2016, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2021

cms-publish-date 01/11/2021 | 08:50 AM  | cms-view-count: 5144
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2021, như sau: 1. Chủ...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 9/2021

cms-publish-date 28/09/2021 | 08:24 AM  | cms-view-count: 5863
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 9/2021, Thủ trưởng các sở, ban ngành đã tiếp 03 lượt (03 người) tại Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh, nội dung về việc đưa công dân...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 8/2021

cms-publish-date 26/08/2021 | 02:49 PM  | cms-view-count: 22002
Kết quả tiếp công dân trong tháng 8/2021 cụ thể như sau: Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tháng không phát sinh. Thủ trưởng các sở, ban ngành: Trong tháng chỉ phát sinh tiếp 01 lượt công dân (01...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 7/2021, như sau:

cms-publish-date 29/07/2021 | 04:07 PM  | cms-view-count: 7545
Trong tháng 7, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp lượt (tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 6/2021

cms-publish-date 22/06/2021 | 03:41 PM  | cms-view-count: 14571
Trong tháng 6, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 2 lượt (tiếp định kỳ 2 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 15 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân trong...

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021

cms-publish-date 07/06/2021 | 03:41 PM  | cms-view-count: 12839
Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 5/2021 Tổng số lượt tiếp 16 lượt (tiếp định kỳ 14...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 4/2021

cms-publish-date 17/05/2021 | 09:56 AM  | cms-view-count: 27660
Trong tháng 4/2021, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp 30 lượt (tiếp định kỳ 30 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 67 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công...

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 03/2021

cms-publish-date 26/03/2021 | 09:28 AM  | cms-view-count: 9507
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2853/UBND-TD ngày 16/6/2016, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 10:13 AM  | cms-view-count: 9635
Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2020, như sau: Trong tháng 2/2021, lãnh đạo UBND các...

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 10:11 AM  | cms-view-count: 9310
Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2020 như sau: Trong tháng 01/2021, lãnh đạo UBND các huyện,...

Thông tin từ các huyện, thị xã