Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 6/2021
cms-publish-date 22/06/2021 | 03:41  | cms-view-count: 13484

Trong tháng 6, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 2 lượt (tiếp định kỳ 2 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 15 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng  6/2021, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 2/2 lượt tiếp công dân, chiếm 100% (kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất khai thác quặng Bau xít tại thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp và kiến nghị trả lại đất đã giao khoán từ năm 2012 cho các hộ dân tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức), các lĩnh vực khác 0/0 lượt, chiếm 0%.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã