Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 7/2021, như sau:
cms-publish-date 29/07/2021 | 04:07  | cms-view-count: 6588

Trong tháng 7, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tiếp lượt (tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng  7/2021, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 24/27 lượt tiếp công dân, chiếm 88,89%; các lĩnh vực khác 3/27 lượt, chiếm 11,11% .

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã