Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2021
cms-publish-date 01/11/2021 | 08:50  | cms-view-count: 3464

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2021, như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tháng không phát sinh

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành: Trong tháng, tổng số lượt tiếp 01 lượt (01 người) tại Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh, công dân hỏi để được hướng dẫn việc nhận Bảo hiểm xã hội sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

 3. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tổng số lượt tiếp 18 lượt (tiếp định kỳ 17 lượt, tiếp đột xuất 1 lượt) với 26 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 10/2021, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 17/19 lượt tiếp, chiếm 89,47%, các lĩnh vực khác 2/19 lượt, chiếm 10,53%.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã