Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 10/2018
cms-publish-date 22/10/2018 | 03:10  | cms-view-count: 5972

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 10/2018 là 24 lượt (22 lượt định kỳ, 02 lượt đột xuất) với lượt với 37 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Về tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 01 lượt với 01 người. Cụ thể, Phó Chánh thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt, 01 người (đột xuất); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 23 lượt với 36 người. Trong đó, các huyện: Đắk R'lấp, Krông Nô, Tuy Đức, Đắk Song và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Các huyện Cư Jút, Đắk Mil và Đắk Glong không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 10/2018 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 22/24 lượt tiếp công dân trong tháng, 91,7%); khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp đường đi; kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc ảnh hưởng gây thiệt hại khi xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; ngoài ra còn một số kiến nghị về chế độ, chính sách…

So với tháng 9/2018 (phát sinh 28 lượt tiếp công dân với 59 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân phát sinh trong tháng 10 giảm 4 lượt, số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 22 người.

Sam Nguyễn