Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 11/2018
cms-publish-date 27/11/2018 | 09:41  | cms-view-count: 13745

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 11/2018 là 40 lượt (38 lượt định kỳ, 02 lượt đột xuất) với 65 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có 1 đoàn đông người). Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01 lượt với 1 người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 01 lượt với 01 người. Cụ thể, Chánh thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt, 01 người (đột xuất); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 38 lượt với 63 người. Trong tháng, các huyện, thị xã (trừ Đắk Song) đều phát sinh tiếp công dân; trong đó, UBND huyện Tuy Đức có tiếp 1 đoàn đông người.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 11/2018 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 38/40 lượt tiếp công dân trong tháng, 95%); khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp đường đi; kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

So với tháng 10/2018 (với 24 lượt tiếp công dân, 37 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân phát sinh trong tháng 11/2018 tăng 16 lượt, số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 28 người.

Sam Nguyễn