Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 12/2018
cms-publish-date 25/12/2018 | 10:49  | cms-view-count: 12402

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 12/2018 là 30 lượt (định kỳ) với 32 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tiếp 01 lượt với 01 người; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 29 lượt với 31 người. Trong đó,  huyện Đắk R'lấp, Krông Nô, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Các huyện Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Mil và Đắk Glong không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 12/2018 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 30/30 lượt tiếp công dân trong tháng, 100%); khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp đường đi; kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho nợ tiền sử dụng đất, miên giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách; việc bố trí làm đường dân sinh khi Nhà nước thu hồi đất; kiến nghị xử lý việc xây dựng nhà trái phép; tố cáo liên quan đến hồ sơ đất đai…

So với tháng 11/2018 (với 40 lượt tiếp công dân, 65 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân phát sinh trong tháng 12/2018 giảm 10 lượt; số người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 33 người.

Sam Nguyễn