Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 01/2019
cms-publish-date 29/01/2019 | 03:02  | cms-view-count: 12842

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 01/2019 là 30 lượt (28 định kỳ, 02 đột xuất) với 41 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tiếp 03 lượt với 03 người (định kỳ, đột xuất); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 27 lượt với 38 người. Trong đó,  các huyện: Đắk Song, Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Glong và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Huyện Đắk R'lấp và huyện Tuy Đức không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 01/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 28/30 lượt tiếp công dân trong tháng, 93,3%): khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho nợ tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách; kiến nghị xử lý việc xây dựng nhà trái phép; tố cáo một số nội dung liên quan đến hoạt động công trình chợ…

So với tháng 12/2018 (với 30 lượt tiếp công dân, 32 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân không phát sinh trong tháng 01/2019; số người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 9 người.

Anh Đông

Thông tin từ các huyện, thị xã