Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 02/2019
cms-publish-date 04/03/2019 | 03:25  | cms-view-count: 17154

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 02/2019 là 22 lượt (22 định kỳ, 0 đột xuất) với 25 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 01 lượt với 01 người; Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt, với 01 người (định kỳ); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 21 lượt với 24 người. Trong đó, các huyện: Tuy Đức, Cư jút, Đắk Mil, Đắk Glong, Đắk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Hai huyện: Đắk Song và Krông Nô không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 02/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 20/22 lượt tiếp công dân trong tháng, 91%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp đường đi; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho nợ tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công; Kiến nghị việc cưỡng chế, xin mở đường dân sinh...

So với tháng 01/2019 ( với 30 lượt tiếp công dân, 41 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 02/2019 giảm 8 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 16 người.