Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 03/2019
cms-publish-date 03/04/2019 | 02:04  | cms-view-count: 6176

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 03/2019 là 23 lượt (19 định kỳ, 4 đột xuất) với 35 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Tiếp 01 lượt với 01 người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 02 lượt với 02 người; Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (đột xuất); Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (đột xuất);Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 20 lượt với 32 người. Trong đó, các huyện: Đắk Song, Cư jút, Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Hai huyện: Tuy Đức và  Đắk Rlấp không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 3/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 17/23 lượt tiếp công dân trong tháng, 73,9%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nợ tiền sử dụng đất, giải quyết chế độ đất tái định cư, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công; kiến nghị việc hiến đất mở đường dân sinh; kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ ổn định cuộc sống, hỗ trợ tiền thuê nhà...

So với tháng 02/2019 ( với 22 lượt tiếp công dân, 25 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 03/2019 tăng 1 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 10 người.