Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 04/2019
cms-publish-date 27/05/2019 | 03:56  | cms-view-count: 5457

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 04/2019 là 28 lượt (28 định kỳ, 0 đột xuất) với 50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Tiếp 1 lượt với 10 người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 02 lượt với 02 người; Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 02 lượt, với 02 người (định kỳ); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 25 lượt với 38 người. Trong đó, các huyện: Tuy Đức, Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Các huyện: Đắk Song, Đắk Mil, Krông Nô không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 4/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 26/28 lượt tiếp công dân trong tháng, 93%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho nợ tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công; phản ánh việc múc đất trái phép...

So với tháng 03/2019 (23 lượt tiếp công dân, 35 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 04/2019 tăng 5 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 15 người.