Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 05/2019
cms-publish-date 28/05/2019 | 04:18  | cms-view-count: 3430

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 05/2019 là 17 lượt (17 định kỳ, 0 đột xuất) với 22 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Tiếp 02 lượt với 04 người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 01 lượt với 01 người; Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (định kỳ); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 14 lượt với 17 người. Trong đó, các huyện: Cư Jút, Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Các huyện: Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 5/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 16/17 lượt tiếp công dân trong tháng, 73,9%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết đơn tố cáo; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho nợ tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng...

So với tháng 04/2019 (28 lượt tiếp công dân, 50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 05/2019 giảm 11 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 28 người.