Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 6/2019
cms-publish-date 24/06/2019 | 08:44  | cms-view-count: 5662

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 6/2019 là 27 lượt (27 định kỳ, 0 đột xuất) với 43 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Tiếp 01 lượt với 04 người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 01 lượt với 01 người; Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (định kỳ); Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành khác không phát sinh tiếp công dân.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 25 lượt với 38 người. Trong đó, các huyện: Cư Jút, Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Rlấp, Đắk Song, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Huyện Đắk Mil  không phát sinh tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 6/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 27/43 lượt tiếp công dân trong tháng, 62%): Kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí đất tái định cư, việc ô nhiễm môi trường và nâng cấp sửa chữa đường dân sinh liên thôn liên xã thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

So với tháng 5/2019 (17 lượt tiếp công dân, 22 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 6/2019 tăng 10 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 21 người.