Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 7/2019
cms-publish-date 26/07/2019 | 08:11  | cms-view-count: 7418

Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 7/2019 là 16 lượt (16 định kỳ, 0 đột xuất) với 69 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:
Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân.
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Không phát sinh tiếp công dân.
Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 16 lượt với 69 người. Trong đó, các huyện: Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Rlấp, Đắk Song, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Huyện Đắk Mil, Cư Jút  không phát sinh tiếp công dân.
Nội dung tiếp công dân trong tháng 7/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 12/16 lượt tiếp công dân trong tháng, 75%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, kiến nghị xem xét, giải quyết việc cấp đất chồng lấn; làm thủ tục tách thửa ...., các lĩnh vực khác chiếm 4/16 lượt tiếp, 25%.
So với tháng 6/2019 (27 lượt tiếp công dân, 43 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 7/2019 giảm 11 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 26 người.