Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 11/2019
cms-publish-date 04/12/2019 | 02:49  | cms-view-count: 2232

      Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 11/2019 là 24 lượt (22 định kỳ, 02 đột xuất) với 36 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

      Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân.

      Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 04 lượt với 5 người; 02 lượt định kỳ và 02 lượt đột xuất.

      Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 20 lượt với 31 người. Trong đó, các huyện: Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Rlấp, Cư Jút , Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Huyện Đắk Songvà  Đắk Mil không phát sinh tiếp công dân.

      Nội dung tiếp công dân trong tháng 11/2019 tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 18/24 lượt tiếp công dân trong tháng, 75%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; kiến nghị đổi lại mã thẻ bảo hiểm y tế..., các lĩnh vực khác chiếm 6/24 lượt, 25%. 

      So với tháng 10/2019 (24 lượt tiếp công dân, 36 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 11/2019 cũng 24 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 36 người.

AD