Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Tình hình tiếp công dân của thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 12/2019
cms-publish-date 01/01/2020 | 05:02  | cms-view-count: 6862

      Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trong tháng 12 là 40 lượt (39 định kỳ, 01 đột xuất) với 53 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:
      Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân.
      Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 02 lượt với 02 người; 01 lượt định kỳ và 01 lượt đột xuất.
      Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Đã tiếp 38 lượt với 51 người. Trong đó, các huyện: Tuy Đức, Đắk Mil, Đắk Rlấp, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa có phát sinh tiếp công dân. Huyện Krông Nô, Đắk Song và Đắk Glong không phát sinh tiếp công dân.
      Nội dung tiếp công dân trong tháng 12/2019, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 35/40 lượt tiếp công dân trong tháng, 87,5%): Khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường đi lại ở nông thôn..., các lĩnh vực khác chiếm 5/40 lượt tiếp công dân, 12,5%.
      So với tháng 11/2019 (24 lượt tiếp công dân, 36 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), số lượt tiếp công dân tháng 12/2019 tăng 16 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng  17 người.

AD

Thông tin từ các huyện, thị xã