Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Tình hình tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 1/2020
cms-publish-date 19/01/2020 | 09:02  | cms-view-count: 5495

Tổng Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 1/2020 là 49 lượt (48 định kỳ, 01 đột xuất) với 68 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: Không phát sinh tiếp công dân.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Đã tiếp 01 lượt  định kỳ với 01người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Đã tiếp 48 lượt với 67 người.

Nội dung tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 42/49 lượt tiếp công dân chiếm 85,7% . Các lĩnh vực khác chiếm 7/49 lượt tiếp công dân chiếm 14,3%.

So với tháng 12/2019, số lượt tiếp công dân tháng 1/2020 tăng 9lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 14 người.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã