Tình hình tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 2/2020
cms-publish-date 20/02/2020 | 09:10  | cms-view-count: 519

Tổng Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tháng 2/2020 là 03 lượt (03 định kỳ) với 15 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó:

Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: Không phát sinh. Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Đã tiếp 03 lượt với 15 người.

Nội dung tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 3/3 lượt tiếp công dân chiếm 100% . So với tháng 1/2020, số lượt tiếp công dân tháng 2/2020 giảm 46 lượt; Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 52 người.

M.L