Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 03/2020
cms-publish-date 07/04/2020 | 10:32  | cms-view-count: 6209

 

Trong thánh 3/2020, tổng số lượt tiếp công dân là của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố là 44 lượt. Trong đó, tổng lượt tiếp công dân của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành là 01lượt định kỳ, số lượng 01 người đến khiếu nại, phản ánh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 43 lượt định kỳ với 48 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 03/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 35/44 lượt tiếp công dân chiếm 79,5% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường đi lai ở nông thôn...), các lĩnh vực khác 9/44 lượt tiếp công dân chiếm 20,5%.

Xem thông tin chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã