Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 04/2020
cms-publish-date 24/04/2020 | 02:51  | cms-view-count: 1176

 

Trong thánh 4/2020, tổng số lượt tiếp công dân là của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,  Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố là 3 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 3 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 4 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 3/3 lượt tiếp công dân chiếm 100% (kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất; kiến nghị liên quan việc áp dụng điều khoản thu tiền sử dụng đất và các chính sách chi trả còn thiếu....), các lĩnh vực khác 0 lượt tiếp công dân chiếm 0%.

Xem chi tiết tại đây

M.L