Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 5/2020
cms-publish-date 01/06/2020 | 09:58  | cms-view-count: 181

Trong tháng 5/2020, tổng số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: 29 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 02 lượt) với 39 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 5/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 26/29 lượt tiếp công dân chiếm 89,65(khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/29 lượt tiếp công dân chiếm 10,35%.

Xem chi tiết tại đây

M.L