Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 5/2020
cms-publish-date 01/06/2020 | 09:58  | cms-view-count: 6196

Trong tháng 5/2020, tổng số lượt tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: 29 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 27 lượt, tiếp đột xuất 02 lượt) với 39 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 5/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 26/29 lượt tiếp công dân chiếm 89,65(khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...), các lĩnh vực khác 3/29 lượt tiếp công dân chiếm 10,35%.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã