Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020
cms-publish-date 03/07/2020 | 10:00  | cms-view-count: 7726

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Trong tháng 6/2020, có 26/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 199 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó:Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 60 lượt, tăng 13 lượt so với tháng 5/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 139 lượt tăng 59 lượt so với tháng 5/2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã đăng tải 965 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tăng 240 lượt so với 6 tháng đầu năm 2019.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã