Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7 năm 2020
cms-publish-date 27/07/2020 | 09:40  | cms-view-count: 5349

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 7 năm 2020

Trong tháng 7/2020, có 26/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 175 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 62 lượt, tăng 2 lượt so với tháng 6/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 113 lượt giảm 26 lượt so với tháng 6/2020.

Nhìn chung trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố đã quan tâm xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải lịch, nội quy, quy định tiếp công dân và thông tin tiếp công dân của cơ quan, đơn vị lên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan gửi báo cáo tiếp công dân về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã