Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 9/2020
cms-publish-date 02/10/2020 | 08:43  | cms-view-count: 2274

Trong tháng 9/2020: Thủ trưởng các sở, ban ngành tiếp 01 lượt với 01 người;  Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tổng số lượt tiếp: 20 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 20 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 28 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 9/2020, tập trung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai 17/21 lượt tiếp công dân, chiếm 80,95% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường giao thông nông thôn...); các lĩnh vực khác 4/21 lượt tiếp công dân, chiếm 19,05%.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã