Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tháng 10/2020.
cms-publish-date 23/10/2020 | 09:45  | cms-view-count: 19681

Trong tháng 10/2020, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp 01 lượt với 01 người. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tổng số lượt tiếp: 25 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 24 lượt, tiếp đột xuất 01 lượt) với 44 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 10/2020, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai 23/26 lượt tiếp công dân, chiếm 88,46% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; kiến nghị xác định lại ranh thu hồi và hợp thức hóa phần đất dôi dư sau khi thu hồi để xây dựng Trung tâm hành chính...), các lĩnh vực khác 3/26 lượt tiếp công dân chiếm 11,54%.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã