Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 11/2020
cms-publish-date 26/11/2020 | 02:11  | cms-view-count: 2545

Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 11/2020 như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh:

 Không phát sinh.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành:

Tổng số lượt tiếp 01 lượt với 01 người, trong đó: Phó Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh tiếp 01 lượt với 01 người (định kỳ).

3. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố:

Tổng số lượt tiếp: 23 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 23 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 31 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 11/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 21/24 lượt tiếp công dân chiếm 87,5% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; kiến nghị xử lý hồ sơ đăng ký biến động và cấp mới GCNQSD đất cho hộ gia đình....), các lĩnh vực khác 3/24 lượt tiếp công dân chiếm 12,05%.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã