Kết quả tiếp công dân trong tháng 03/2017của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thị xã

cms-publish-date 30/03/2017 | 02:49 AM  | cms-view-count: 3818
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 03/2017, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 28 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất với 55 người...

Kết quả tiếp công dân trong tháng 01/2017 của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thị xã

cms-publish-date 30/01/2017 | 02:52 AM  | cms-view-count: 3411
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 01/2017,  lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 10 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất với 116...

Kết quả tiếp công dân trong tháng 12/2016 của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thị xã

cms-publish-date 30/12/2016 | 02:53 AM  | cms-view-count: 3077
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 11/2016,  Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 14 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất với 76...

Kết quả tiếp công dân trong tháng 11/2016 của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thị xã

cms-publish-date 30/11/2016 | 02:54 AM  | cms-view-count: 2890
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 11/2016,  Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 27 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất với 119...

Kết quả tiếp công dân trong tháng 10/2016 của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thị xã

cms-publish-date 30/10/2016 | 02:55 AM  | cms-view-count: 2726
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 10/2016,  Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 35 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất với 144...

Kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thị xã trong tháng 05/2017

cms-publish-date 22/05/2017 | 09:07 AM  | cms-view-count: 2816
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 05/2017, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã thực hiện 21 lượt tiếp công dân (18 lượt định kỳ và 3 lượt đột...